+420 731 547 847 Navigace
YPSILON TRAVEL YGOLF MUSEUM

Prodej stavebních pozemků

YPSILON GOLF LIBEREC a.s. nabízí k prodeji soubor stavebních pozemků v Mníšku – Fojtce. Níže jsou uvedeny potřebné informace.

Řešené území se nachází na téměř v těžišti zástavby místní části Fojtka – při hlavní údolní kompoziční a dopravní páteři ulice A. F. Ressela stoupající proti Fojteckému potoku od Mníšku do Jizerských hor.

Z hlediska platného ÚP Mníšek je řešené území částečně součástí zastavěného území tvořeného zde stabilizovanou plochou smíšenou obytnou (B) s regulativy: výška 2NP + obytné podkroví = 12m, koeficient zastavění plochy 15% a koeficient zeleně na ploše 70% a částečně tvořené rozvojovou zastavitelnou plochou smíšenou centrální (C)  s regulativy: výška 2NP +  obytné podkroví = 12m, koeficient zastavění plochy 20% a koeficient zeleně na ploše 60%.

Z hlediska limitů využití území pozemky spadají do lll zóny CHKO Jizerské hory a CHOPAV Jizerské hory, což bylo zohledněno při potvrzení jejich zastavitelnosti a regulativů v ÚP Mníšek.

Pozemky jsou dotčeny ochranným pásmem VN elektrického vedení zakončeného ve stožárové trafostanici, která je v ÚP navržena k přezbrojení na kontejnerovou s novým kabelovým přívodem. Budoucí uvolnění řešeného území od OP je zohledněno v navržené regulační čáře dotčeného pozemku (modrá čárkovaná), avšak modelová zastavitelnost, která má k dispozici “pouze“ 400m2 na pozemek s výše uvedenými úpravami s ohledem na náklady nepočítá.

Pozemky jsou protnuty bezejmennými pravostrannými přítoky Fojteckého potoka (vodoteče v majetku LČR), které požadují zachování přístupového prostoru v šíři 4m – regulační čáry dotčených pozemků se zástavbou za vodotečemi nepočítají, tyto části jsou navíc dotčeny OP lesa.

Atraktivitu pozemků zvyšuje mmo jiné jejich dostupnost od zastávek MHD a vedení významných pěších a cyklistických tras v ulici A. F. Ressela.

Řešená lokalita je nově navržena k rozdělení na 4 stavební pozemky o velkosti 2000m2 (C), 1914 m2 (C), 2000m2 (B) a 2255 m2 (B).

Stabilizované pozemky smíšené obytné (B) ve východní části umožňují různé standardní i specifické formy bydlení a rekreačního ubytování, s ohledem na jejich polohu a rozvojový potenciál místní části Fojtka je možné uvažovat se zástavbou RD na rodinnými penziony.

Rozvojové pozemky smíšené centrální (C) v západní části umožňují různě specifické formy bydlení a rekreačního ubytování a vyšší podíl občanského vybavení, s ohledem na jejich polohu v těžišti Fojtky u rekrečních parčíku a brownfieldu určeného k revitalizaci je třeba uvažovat se specifickou zástavbou – např. dům s pečovatelskou službou, větší penzion… – svou hmotou vytvářející novou náves v lokálním centru, jak je naznačeno doporučenou formou zástavby.

Pozemky jsou relativně dobře napojitelné na infrastrukturu umístěnou reálně nebo potenciálně v ulici A. F. Ressela včetně stávající trafostanice a zachovávaného objektu vodovodního vrtu.

Pozemky nepronikají do volné krajiny, umístění staveb dotvoří lokální centrum v návaznosti na relativně pravidelný rytmus původní ulicové zástavby v lokalitě.

Zastavitelná část pozemku je s ohledem na další limity využití území vymezená obecně 3-6 m od hranice pozemku, zakreslena v grafické příloze modrým obrysem regulační stavební čáry a okótována, znázorněné umístění staveb v rámci zastavitelné plochy je pouze orientační a bude upřesněno v dalších stupních PD.

V případě zájmu a podání bližších informací  nás prosím kontaktujte:

Petr Pastrňák

tel.: 731 547 832, e-mail: pastrnak@ygolf.cz

Mníšek Fojtka – zastavovací studie plochy

 

 

 

 

 

 


Generální partneři hřiště

Hlavní partneři hřiště

Partneři hřiště


Nahoru